Powrót do sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEDSIĘBIORCY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy komputerydlafirm.krakow.pl, który jest własnością firmy INS Instruments z siedzibą w Krakowie, ul. Oleandry 2, NIP: 6842246124, REGON: 123013792
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie komputerydlafirm.krakow.pl, zwanym dalej Kupującym, a INS Instruments, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną ale posiada zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący w sklepie komputerydlafirm.krakow.pl zobowiązani są do akceptacji niniejszego regulaminu.

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I FORMA PŁATNOŚCI

 1. Przedmiotem sprzedaży są komputery oraz sprzęt komputerowy marki DELL, oferowane na stronie WWW, sklepu komputerydlafirm.krakow.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów oferowanych na stronie sklepu internetowego komputerydlafirm.krakow.pl przedstawione są w złotych polskich, lub innej dostępnej na stronie sklepu walucie i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena towaru brutto nie zawiera kosztów przesyłki.
 4. Sprzedawca dokonuje bieżących aktualizacji oferty swoich produktów, przede wszystkim zamieszczając stosowne informacje o dostępności danego towaru.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
  • płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 6. Odbiór osobisty odbywa się w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Oleandry 2 w Krakowie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
 7. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., nr 249, poz. 1661). Nie wyłącza to prawa odbiorcy do otrzymania faktury w formie papierowej.
 8. Przez dostarczenie faktury w formie elektronicznej rozumie się przesłanie jej na adres e-mail kupującego, podany w formularzu zamówienia.
 9. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Przy braku powiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 10. Kupujący jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 7 niniejszego regulaminu, w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: INS Instruments, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków lub elektronicznie na adres: info@komputerydlafirm.krakow.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o wycofaniu akceptacji INS Instruments traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym komputerydlafirm.krakow.pl dokonuje się w wyniku wypełnienia wszystkich wymaganych pól w formularzu zamówienia i wysłanie go do sklepu komputerydlafirm.krakow.pl.
 2. Przyjęcia zamówienia jest akceptowane przez Sprzedającego po jego złożeniu przez Kupującego, o czym informuje on Kupującego poprzez e-mail w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa produktów oferowanych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD lub UPS.
 3. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 18 zł brutto w przypadku przedpłaty oraz 30 zł brutto w przypadku płatności przy odbiorze.
 4. Cena przesyłki kurierskiej zawiera ubezpieczenie towaru na pełną kwotę.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży następuje w terminie podanym w opisie towaru, natomiast w przypadku zamówienia większej liczby produktów o terminie realizacji decyduje najdłuższy z podanych terminów.
 6. Termin realizacji zamówienia może być uzależniony od terminu dokonania całości wpłaty, jeżeli formą płatności jest przedpłata.

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki lub wydania towaru w przypadku odbioru osobistego. Termin uwzględnia tzw. dni wolne od pracy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@komputerydlafirm.krakow.pl.
 2. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 7 dni w stanie niezmienionym. Towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien zostać zwrócony opakowaniu oryginalnym.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 4. Koszty odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny ponosi Kupujący.
 5. Zwrot uiszczonej zapłaty za towar zostanie dokonany Kupującemu w terminie 7 dni od otrzymania towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

VI. REKLAMACJE i GWARANCJA

 1. Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję Producenta lub sklepu komputerydlafirm.krakow.pl, zgodnie z opisem produktu w sklepie komputerydlafirm.krakow.pl.
 3. W przypadku gwarancji Producenta DELL typu NBD (Next Business Day) i wystąpienia usterki technicznej należy kontaktować się bezpośrednio z serwisem DELL pod numerem +48 22 579 57 00 lub pod numerem +48 22 579 59 78 w przypadku gwarancji ProSupport.
 4. W przypadku gwarancji sklepu komputerydlafirm.krakow.pl, fakt wystąpienia usterki technicznej należy zgłosić Sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Reklamowany towar należy, po wcześniejszym uzgodnieniu, dostarczyć do siedziby Sprzedającego wysyłkowo lub osobiście. Warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.10.2015 r.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej z określeniem terminu na ich wejście w życie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie umów sprzedaży zawieranych między przedsiębiorcami.
Powrót do sklepu