Powrót do sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONSUMENCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy komputerydlafirm.krakow.pl, który jest własnością firmy INS Instruments z siedzibą w Krakowie, ul. Oleandry 2, NIP: 6842246124, REGON: 123013792
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie
 3. w sklepie komputerydlafirm.krakow.pl, zwanym dalej Kupującym, a INS Instruments, zwanym dalej Sprzedawcą.
 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna.
 5. Kupujący w sklepie komputerydlafirm.krakow.pl zobowiązani są do akceptacji niniejszego regulaminu.

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I FORMA PŁATNOŚCI

 1. Przedmiotem sprzedaży są komputery oraz sprzęt komputerowy marki DELL, oferowane na stronie WWW sklepu komputerydlafirm.krakow.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe lub ewentualnie odnowione przez producenta (jeśli w opisie przedmiotu tak zaznaczono), wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów oferowanych na stronie sklepu internetowego komputerydlafirm.krakow.pl przedstawione są w złotych polskich, lub innej dostępnej na stronie sklepu walucie, i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena towaru brutto nie zawiera kosztów przesyłki.
 4. Sprzedawca dokonuje bieżących aktualizacji oferty swoich produktów, przede wszystkim zamieszczając stosowne informacje o dostępności danego towaru.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
  • płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 6. Odbiór osobisty odbywa się w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Oleandry 2 w Krakowie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
 7. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., nr 249, poz. 1661).
 8. Nie wyłącza to prawa odbiorcy do otrzymania faktury w formie papierowej.
 9. Przez dostarczenie faktury w formie elektronicznej rozumie się przesłanie jej na adres
 10. e-mail kupującego podany przy wypełnianiu rejestracji zamówienia.
 11. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Przy braku powiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 12. Kupujący jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 rozporządzenia, o którym mowa w puncie 7 niniejszego regulaminu, w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: INS Instruments, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków lub elektronicznie na adres: info@komputerydlafirm.krakow.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o wycofaniu akceptacji INS Instruments traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym komputerydlafirm.krakow.pl dokonuje się w wyniku wypełnienia wszystkich wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym i wysłanie go do sklepu komputerydlafirm.krakow.pl.
 2. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa produktów oferowanych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD lub UPS.
 3. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 17zł brutto w przypadku przedpłaty oraz 25zł brutto w przypadku płatności przy odbiorze.
 4. Cena przesyłki kurierskiej zawiera ubezpieczenie towaru na pełną kwotę.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży następuje w terminie podanym w opisie towaru, natomiast w przypadku zamówienia większej liczby produktów o terminie realizacji decyduje najdłuższy z podanych terminów.
 6. Termin realizacji zamówienia może być uzależniony od terminu dokonania całości wpłaty, jeżeli formą płatności jest przedpłata.

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki lub wydania towaru w przypadku odbioru osobistego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@komputerydlafirm.krakow.pl. Oświadczenie można również złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesłać do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 2. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.
 5. Koszty odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny, ponosi Kupujący.
 6. Uprawnienia i obowiązki określone w czterech powyższych punktach Regulaminu przysługują wyłącznie Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).
 7. Zwrot uiszczonej zapłaty za towar zostanie dokonany Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy lub otrzymania potwierdzenia o wysłaniu towaru przez Konsumenta.
 8. Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. REKLAMACJE i GWARANCJA

 1. Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję Producenta lub sklepu komputerydlafirm.krakow.pl, zgodnie z opisem produktu w sklepie komputerydlafirm.krakow.pl.
 3. W przypadku gwarancji Producenta DELL typu NBD (Next Business Day) i wystapienia usterki technicznej należy kontaktować się bezpośrednio z serwisem DELL pod numerem +48 22 579 57 00 lub pod numerem +48 22 579 59 78 w przypadku gwarancji ProSupport.
 4. W przypadku gwarancji sklepu komputerydlafirm.krakow.pl, fakt wystąpienia usterki technicznej należy zgłosić Sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Reklamowany towar należy, po wcześniejszym uzgodnieniu, dostarczyć do siedziby Sprzedającego wysyłkowo lub osobiście. Warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 5. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.10.2015 r.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej z określeniem terminu na ich wejście w życie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie umów sprzedaży, ochrony konsumentów i uczciwej konkurencji.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

* Niepotrzebne skreślić.

Powrót do sklepu